تیغه آسیاب دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 55 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تیغه آسیاب آزکوین

تومان
تیغه آسیاب آزکوین قطر۶۴ میلی چپگرد چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب آستوریا

تومان
تیغه آسیاب آستوریا / اوبل / بیزرا قطر۶۴ میلیمتر قطر خارجی : ۶۴ میلی قطر داخلی : ۳۸ میلی ضخامت : ۹ میلی تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب الکترا

تومان
تیغه آسیاب الکترا قطر ۵۷/۵ میلیمتر قطر خارجی ۵۷/۵ قطر داخلی ۳۲ میلیمتر ضخامت ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب انفیم

تومان
تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل قطر ۷۵ میلیمتر چپگرد چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۷۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۳ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب انفیم

تومان
تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل / گلوبو قطر۷۵ میلیمتر تیتانیوم چرخش سمت چپ جنس : تیتانیوم قطر خارجی : ۷۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۳ میلیمتر ضخامت : ۹۸ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب انفیم اسپشال

تومان
تیغه آسیاب انفیم اسپشال ۴۵۰ قطر ۷۵ میلیمتر چرخش سمت چپ جنس تیتانیوم قطر خارجی : ۷۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۳/۵میلیمتر ضخامت : ۹/۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب انفیم اسپشال

تومان
تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۷۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۳/۵ میلیمتر ضخامت : ۹/۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب اوبل چپگرد

تومان
تیغه آسیاب اوبل چپگرد قطر خارجی ۶۴ میلیمتر قطر داخلی ۳۸ میلیمتر ضخامت ۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب چیمبالی

تومان
تیغه آسیاب چیمبالی قطر ۵۴ میلی راستگرد قطر داخلی ۳۲ میلیمتر ضخامت ۹ میلی ۳ سوراخه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب رنچیلیو

تومان
 تیغه آسیاب رنچیلیو / اوبل چپگرد قطر ۵۰ میلی چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۵۰ میلیمتر قطر داخلی : ۳۱ میلیمتر ضخامت : ۸ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب رنچیلیو

تومان
تیغه آسیاب رنچیلیو قطر۷۵ میلی چپگرد چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۷۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۳ میلیمتر ضخامت : ۱۰/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب سن مارکو

تومان
تیغه آسیاب سن مارکو قطر۸۴ میلی مدل SM96 چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۴ میلیمتر قطر داخلی : ۴۶ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب سن مارکو

تومان
تیغه آسیاب سن مارکو قطر ۶۴ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۸/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال

تومان
تیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال قطر۸۴ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۴ میلیمتر قطر داخلی : ۴۶ میلیمتر قسمت کونیکال قطر خارجی : ۴۵ میلیمتر قطر داخلی : ۱۳ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب سی آدو

تومان
تیغه آسیاب سی آدو قطر۶۴ میلی راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب سی آدو

تومان
تیغه آسیاب سی آدو قطر۸۳ میلی راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹/۶ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب ضد زنگ انفیم اسپشال

تومان
تیغه آسیاب ضد زنگ انفیم اسپشال قطر۵۰ میلیمتر چرخش سمت چپ قطر خارجی : ۵۰ میلیمتر قطر داخلی : ۳۰ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فائما

تومان
تیغه آسیاب فائما قطر۵۴ میلی راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی : ۵۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۱ میلیمتر ضخامت : ۸ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو مدل سی اس دوج تی کوامارمد تی۸۰ قطر۶۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو مدل سی اس دوج/ تی کوامارمد تی۸۰ قطر۶۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو / وگا قطر۶۳ میلی چرخش چپگرد قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۹/۴ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب قطر ۵۴ میلیمتر چپگرد

تومان
تیغه آسیاب قطر ۵۴ میلیمتر چپگرد قطر داخلی ۳۳ میلیمتر ضخامت ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کاریمالی ۶۴×۳۸×۸٫۵ چپگرد

تومان
تیغه آسیاب کاریمالی ۶۴×۳۸×۸/۵ چپگرد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کازادیو

تومان
تیغه آسیاب کازادیو قطر۶۴ چپگرد چرخش سمت چپ قطر خارجی :۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۵ میلیمتر ضخامت : ۱۰ میلیمتر تعداد سوراخ :۲ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کازادیو

تومان
تیغه آسیاب کازادیو قطر۶۴ راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی :۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۴/۵ میلیمتر ضخامت : ۱۰/۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۲ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کازادیو

تومان
یغه آسیاب کازادیو قطر۸۴ چپگرد چرخش سمت چپ قطر خارجی :۸۴ میلیمتر قطر داخلی : ۴۵ میلیمتر ضخامت : ۱۰/۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کازادیو

تومان
تیغه آسیاب کازادیو مدل انعا قطر۶۳/۵ راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی :۶۳/۵ میلیمتر قطر داخلی : ۳۵ میلیمتر ضخامت : ۱۰ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کازادیو مدل تئو

تومان
تیغه آسیاب کازادیو مدل تئو قطر۶۳/۵ راستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی :۶۳/۵ میلیمتر قطر داخلی : ۳۵ میلیمتر ضخامت : ۱۰ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونتی یوروکا

تومان
تیغه آسیاب کونتی یوروکا قطر ۶۰ میلیمتر راستگرد قطر خارجی ۶۰ میلیمتر قطر داخلی ۳۷ میلیمتر ضخامت ۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونتی یوروکا

تومان
تیغه آسیاب کونتی یوروکا قطر ۶۴ میلمتر قطر داخلی ۳۸ میلیمتر ضخامت ۹ میلیمتر ۳ سوراخه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونیکال

تومان
تیغه آسیاب کونیکال مزرقطر۷۱ میلی روبورتک فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۷۱ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونیکال

تومان
تیغه آسیاب کونیکال مزرقطر۸۳ میلی روبور۳ فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک