المنتهای بویلر دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات

تومان
المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات تولیدکننده : سیمونلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات

تومان
المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی ۲ گروپ کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

تومان
المنت حراتی ۲ گروپ کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت طول ۳۲۵ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت طول ۱۸۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۷۲۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۲۵۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو ۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

تومان
المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت طول ۳۲۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰۰ ولت

تومان
المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام / آورورا

تومان
المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام / آورورا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۴۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی کونتی /۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت حراتی کونتی /۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت طول ۲۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی ۱ گروپ کازادیو ۲۷۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی ۱ گروپ کازادیو۲۷۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۲۰۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی آستوریا ۲ گروپ ۲۸۳۱/۲۵۰۰

تومان
المنت حرارتی آستوریا ۲ گروپ ۲۸۳۱/۲۵۰۰ وات ۲۳۰/۲۴۰ ولت ۶ پول قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا ۱ گروپ ۲۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا ۱ گروپ ۲۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت طول کامل المنت ۱۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا ۲ گروپ ۵۰۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا ۲ گروپ ۵۰۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت طول کامل المنت ۳۴۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا ۳ گروپ ۵۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا ۳ گروپ ۵۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت طول کامل المنت ۵۲۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا ۸۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا ۸۰۰ وات ۲۳۰ ولت مناسب برای الکترا مدل میکرو کازا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا میکروکازا ۸۰۰ وات ۱۱۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا میکروکازا ۸۰۰ وات ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی الکترا۳۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت

تومان
المنت حرارتی الکترا۳۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت طول کامل المنت ۱۶۰ میلیمتر مناسب برای الکترا مدل ماکسی ۰۳ و کومپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی ای سی ام / وگا ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی ای سی ام / وگا ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۰۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی ای سی ام ۱۲۰۰ وات / ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی ای سی ام ۱۲۰۰ وات / ۲۳۰ ولت / جی اوتو - چلینی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی برازیلیا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی برازیلیا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۱ گروپ ۲۰۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلر آستوریا ۱ گروپ ۲۰۰۰ وات ۱۱۰ ولت ال اس اف = ۱۸۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلرآستوریا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات ۳۸۰/۲۳۰ ولت ال اس اف = ۳۰۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۴۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲گروپ ۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۴۹۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلرآستوریا ۲گروپ ۴۹۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک