نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تیغه آسیاب کونیکال

تومان
تیغه آسیاب کونیکال مزرقطر۷۱ میلی روبورتک فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۷۱ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونیکال

تومان
تیغه آسیاب کونیکال مزرقطر۸۳ میلی روبور۳ فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر

تومان
تیغه آسیاب مزر قطر۸۳ میلیمتر مدل مجور تک فاز تیتانیوم چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر ۳ فاز

تومان
تیغه آسیاب مزر۳ فازقطر۸۳ چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر سوپر جولی

تومان
تیغه آسیاب مزر سوپر جولی ۳ فاز قطر۶۴ چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۸/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر سوپر جولی

تومان
تیغه آسیاب مزر سوپر جولی تک فاز قطر۶۴ چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۸/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر سوپر جولی

تومان
تیغه آسیاب مزر سوپرجولی تک فاز قطر۶۴ چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۸/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر کونیکال

تومان
تیغه آسیاب مزر کونیکال قطر۶۷ میلی ۳ فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۷ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۳ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر کونیکال

تومان
تیغه آسیاب مزر کونیکال قطر۶۷ میلیمتر ۳ فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۷ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۳ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر کونیکال

تومان
تیغه آسیاب مزر کونیکال قطر۶۷ میلیمتر ۳ فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۷ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۳ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مدل ام زد

تومان
تیغه آسیاب مزر مدل ام زد قطر۸۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹/۶ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مدل رابر

تومان
تیغه آسیاب مزر مدل رابر ۳فاز قطر۸۴ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۴ میلیمتر قطر داخلی : ۱۴ میلیمتر ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مدل کوونی

تومان
تیغه آسیاب مزر مدل کوونی تک فاز قطر۶۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۱۲ میلیمتر ضخامت : ۲۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مدل مجور

تومان
تیغه آسیاب مزرمدل مجور تک فاز قطر۸۳ چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مدل مجور

تومان
تیغه آسیاب مزر مدل مجور قطر۸۳ میلیمتر تک فاز چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد مناسب همچنین برای : فیورنزاتو ام سی مدل اف ۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزر مینی

تومان
تیغه آسیاب مزر مینی / فیورنزاتو قطر ۵۸ میلی تیغه آسیاب راستگرد قطر خارجی : ۵۸ میلیمتر قطر داخلی : ۳۳ میلیمتر ضخامت : ۸/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب مزرتک فاز

تومان
تیغه آسیاب مزرتک فازقطر۸۳ میلیمترمدل مجور چرخش سمت راست قطر خارجی : ۸۳ میلیمتر قطر داخلی : ۴۹ میلیمتر ضخامت : ۹میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب دور مخزن آسیاب مزر

تومان
درب دور مخزن آسیاب مزر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک